۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
منصورابراهیمیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/اداره امور عمومیبایگان557
سیده نرجسابطحیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیکارشناس امور مالی4120
زینتاحراری مقدم درمیانپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت تحصیلات تکمیلیکارشناس خدمات آموزشی28532202036
عزیزهاحراری مقدم درمیانپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانیاپراتور رایانه657
مریماحمدپورشهریپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس خدمات آموزشی456
ابراهیماحمدیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه آموزشی حقوقکارشناس گروه آموزشی حقوق259
شهلااحمدیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجوییکارشناس مشاوره و راهنمایی دانشجویی42732202066
زهرااحمدی بروغنیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتعضو هیات علمی416
سیدیوسفاحمدی بروغنیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی481
سیدسعیدرضااحمدی زادهپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی312
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸