۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
راضیهعزیزیپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه آموزشی محیط زیستکارشناس گروه آموزشی محیط زیست311
مهدیکارگردانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/گروه آموزشی مهندسی محیط زیستکارشناس گروه آموزشی محیط زیست
مریمخراشادی زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی فیزیککارشناس گروه آموزشی فیزیک
نازیلادیوانی ویسپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی فیزیککارشناس گروه آموزشی فیزیک50032202301
حمید رضاغلامحسین پورپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی فیزیککارشناس گروه آموزشی فیزیک390
محمدحقیقتدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سربیشه/گروه آموزشی علوم دامیکارشناس گروه آموزشی علوم دامی
معصومهخیریهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی علوم دامیکارشناس گروه آموزشی علوم دامی265
مهشیدشیواپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی شیمیکارشناس گروه آموزشی شیمی
عفتمشفقیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی شیمیکارشناس گروه آموزشی شیمی338
سروشخزاعیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی زیست شناسیکارشناس گروه آموزشی زیست شناسی228
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸