۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
ملیحهبیجاریمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/دفتر رییسمسئول دفتر ریاست معاونت آموزشی3000
زهراماسنانیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/گروه برنامه ریزی درسیکارشناس برنامه ریزی درسی3513
علیکاردیدهمعاونت دانشجویی/دفتر رییسمسئول دفتر ریاست5000
امینبرفی شوکت آبادیمعاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهمسئول دفتر و دبیرخانه5210
حمیدهمرکیمعاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهورزش خواهران دانشجویی5214
سجادسرزهیمعاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهاماکن و فضاهای ورزشی5215
رامینرحمان پورمعاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهورزش برادران دانشجویی5217
گنجیفاطمهمعاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهواحد آموزش.وصل شدن کارتخوان5218
فاطمهتهامیمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره تغذیهرئیس اداره تغذیه5140
زهراانجیریمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره تغذیهکارشناس اتوماسیون5141
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸