۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
مهدیخانی نژادتاسیسات310243204320
محموددرستکارپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره تدارکات و خدماتتعمیرکار وسایط نقلیه358
سیدمجیدخاتمیپردیس شهدا/دانشکده هنرتلفنچی201
محمدحسنکاوه بیرجندیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/اداره امور عمومیتلفنچی101
علیرضابذرافشان تنهاپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی/اداره تعمیرات و نگهداریتکنسین تاسیسات449
محمدحسینصالحیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانیتکنیسین برق310243184318
محمدعلیجهدیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی/اداره ساختمان و تاسیساتتکنیسین برق646
حسیننخعی شاه محمودمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیجعمدار310241284128
سعیداسدالهی شیرگمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیحسابدار310241254125
سیدعلیاکبریمعاونت دانشجویی/دفتر رییسحسابدار310250115011
آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۹