۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
علیاحسانی مقدممعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس کتابداری310226442644
ابراهیماحمدیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقکارشناس گروه310261106110
سیدیوسفاحمدی بروغنیپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی310264336433
حسیناخلاقیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارپرداز310242284228
زهرااخلاقی رادمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد توسعه و راهبری نرم افزارپشتیبان سامانه پویا و پورتال310229322932
علیادیبیانحوزه ریاست/ هیأت اجرائی جذبکارشناس هیأت اجرایی جذب310210371037
وحیداربابیپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی310264346434
محسناردشیریپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشیرئیس اداره امور عمومی310269076907
افسانهاسدالهیپردیس علوم پایه/دانشکده علو پایه/گروه زمین شناسیکارشناس گروه310266806680
سعیداسدالهی شیرگمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیحسابدار310241254125
آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۹