۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
علیایزانلودانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی287
سعیدایل بیگیدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه تربیت بدنی و علوم ورزشیعضو هیات علمی22332202042
عاطفهآجری آیسکدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقعضو هیات علمی627
محمدباقرآخوندیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی535
فرهادآذرمی آتاجاندانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی341
احمدآریافردانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی477
محمدرضاآقاابراهیمیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتعضو هیات علمی414
سعیدآقاجانیدانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی332
حسینبارانیدانشکده هنر/گروه فرشعضو هیات علمی32227225
مسلمباشتنیدانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی293
آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۸