۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • پیش شماره شهرستان بیرجند: 056
  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکسایمیل
علیاشرفیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیاعضو هیات علمی310261546154--aashrafi[AT]birjand.ac.ir
سیدمهدیاصغریپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقعضو هیات علمی310261936193--smasghari[AT]birjand.ac.ir
محمد رضااصغریپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی--293--
جواداطمینانپردیس علوم پایه/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی310267846784---
فیصلاطمینانپردیس علوم پایه/دانشکده علو پایه/گروه فیزیکعضو هیات علمی310266256625--fetminan[AT]birjand.ac.ir
اسمائیلافضل پورپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/گروه علوم ورزشیعضو هیات علمی310269136913---
حسیناقدامیحوزه ریاست/ هیأت اجرائی جذبریاست دبیرخانه هیأت اجرائی جذب310210391039--heghdami[AT]birjand.ac.ir
حسیناقدامیپردیس علوم پایه/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی310267466746--HEghdami[AT]birjand.ac.ir
ابوالفضلاکبرپورپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه عمرانعضو هیات علمی310264166416--aakbarpour[AT]Birjand.ac.ir
سیدعلیاکبریمعاونت دانشجویی/دفتر رییسحسابدار310250115011---
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۸۵۹ مورد.

آخرین ویرایش۰۴ آذر ۱۳۹۹