۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۸۰۷ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
مجیدفرزینپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزیکارشناس خدمات آموزشی32254056279
حسنامیرابادی زادهدانشکده های اقماری/آموزشکده معدن نهبندان/اداره امور عمومیانجام وظایف متصدی امور دفتری و بایگانی32254055322
سیدحسنحسینیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزیکارشناس خدمات آموزشی32254055306
فاطمهزنگوئیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/اداره امور عمومیماشین نویس32254055307
عباسقوی پنجهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزیکارشناس خدمات آموزشی32254055305
مهدیهکمیلی دوستپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزیکارشناس خدمات آموزشی32254055308
محمدحافظیانپردیس شوکت آباد/دانشکده کشاورزی/اداره عمومیرئیس اداره امور عمومی دانشکده32254054238
علیرحیمیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس بررسی آفات و بیماریهای گیاهی32254054238
محمدرضابخشیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32254053232-281
محمدحسنسیاری زهانپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32254052298-285
آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۹