۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
فرهادآذرمی آتاجاندانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی341
احمدآریافردانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی477
محمدرضاآقاابراهیمیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتعضو هیات علمی414
سعیدآقاجانیدانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی332
مسلمباشتنیدانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی293
قدسیهباقرزادهدانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی241
احمدبخشیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه علوم سیاسیعضو هیات علمی43932202073
محمدرضابخشیدانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32254053
محمدعلیبهدانیدانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی280
محمدبهنام فردانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه ادبیات فارسیعضو هیات علمی630
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸