۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
قدسیهباقرزادهدانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی241
احمدبخشیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه علوم سیاسیعضو هیات علمی43932202073
محمدرضابخشیدانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32254053
محمدعلیبهدانیدانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی280
محمدبهنام فردانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه ادبیات فارسیعضو هیات علمی630
علیبهنام فرددانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی550
حسنبیاتدانشکده کشاورزی/گروه باغبانیعضو هیات علمی340
ابوالفضلبیجاریدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - الکترونیکعضو هیات علمی425
محمدعلیبیدختیدانشکده هنر/گروه صنایع دستیعضو هیات علمی223
سهیلپارسادانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی283
آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۸