۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
محمدعلیچاجیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیرئیس اداره تدارکات وخدمات و مسئول فضای سبز310242304230
معصومهچاجیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/کتابخانه دانشکده کشاورزیکتابدار269
علی اکبرپیراستهپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/دفتر ریاستکارشناس مسئول حقوقی146
رضاپژوهشپردیس علوم پایه/دانشکده علو پایه/گروه فیزیکعضو هیات علمی310266266626
هادیپورشافعیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیعضو هیات علمی31026839683932211001
محسنپوررضابیلندیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی314
علیرضاپورخبازپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی235
سمیراءپورپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی310261356135
سمانهپنجابیمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/مدیریت امور پژوهشیکارشناس پژوهشی310221142114
مهدیپناهیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی275
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۰۹ مورد.

آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۳۹۹