۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
محمدعلیچاجیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره تدارکات و خدماتکارپرداز4230
معصومهچاجیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/کتابخانه دانشکده کشاورزیکتابدار269
علی اکبرپیراستهپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/دفتر ریاستکارشناس مسئول حقوقی146
رضاپژوهشپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه فیزیکعضو هیات علمی259
رسولپویان فرپردیس شوکت آباد/حوزه ریاستمسئول دفتر ریاست10532202008
هادیپورشافعیپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیعضو هیات علمی6839
محسنپوررضابیلندیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی314
علیرضاپورخبازپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی235
سمیراءپورپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی
سمانهپنجابیمعاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات/مدیریت امور پژوهشیکارشناس پژوهشی2114
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸