۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
اعظمعظیمیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/اداره امور عمومیمتصدی امور دفتری331
افسانهاسدالهیپردیس علوم پایه/دانشکده علو پایه/گروه زمین شناسیکارشناس گروه310266806680
اقدسنصیریمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیرئیس اداره دانش آموختگان310231263126
الهامپایانیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان انگلیسیکارشناس گروه310262106210
الهاممقدمحوزه ریاست/موزه و مرکز اسناد و مفاخر فرهنگی و دانشگاهیمسئول راه اندازی موزه310212081208
الهامیوسفی روبیاتپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی235
الیاساسمعیلیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان58322448655
امیدربیعی مطلقپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی658
امیراشرفیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی
امیرزلتیدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001-3
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹