۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
علیافضلیانپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره تغذیهمتصدی سلف سرویس329
حسیناقدامیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی276
محمدرضاالادریپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/اداره امور عمومینگهبان330
علیاله رسانیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی242
حسناله رسانیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالی/اداره رسیدگی به اسنادکارشناس حسابداری4129
محمدحسنالهی زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تاریخعضو هیات علمی620
حسینالیاسیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتعضو هیات علمی422
حسنامامیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان انگلیسیعضو هیات علمی617
مرتضیامامی نسبمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانینقلیه4233
مسعودامانپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی279
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸