۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
محمدامینناصحدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان انگلیسیعضو هیات علمی
محمدحسیننجفی موددانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی
ناصرندادانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - مخابراتعضو هیات علمی32202412
محمدمهدینصرآبادیدانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی
حسیننعیمی پوریونسیآموزشکده کشاورزی سربیشه/گروه علوم دامیعضو هیات علمی32254041
حمیدرضانیلی ثانیدانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی32202172
مصطفیواحدی پوردهرائیدانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی
محمدیوسفیدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه تربیت بدنی و علوم ورزشیعضو هیات علمی
ابراهیمابراهیم آبادیدانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه کشاورزی32253680
زهرااخلاقی رادحوزه معاونت پژوهشی و فناوری/مدیریت امور فناوریکارشناس مسئول فرابری داده ها31021018
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸