۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
مهدیمقرنسیپردیس شوکت آباد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه تربیت بدنی و علوم ورزشیعضو هیات علمی6921
سید مجتبیموسوی نژاددانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه عمرانعضو هیات علمی32732001-3
سیده عذرامیرکاظمیپردیس شوکت آباد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه تربیت بدنی و علوم ورزشیعضو هیات علمی5211
محمدامینناصحپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان انگلیسیعضو هیات علمی
سیدنوراللهنصراللهیپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علم اطلاعات و دانش شناسیعضو هیات علمی6858
حسیننعیمی پوریونسیدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سربیشه/گروه علوم دامیعضو هیات علمی32254041
حمیدرضانیلی ثانیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی1121
مصطفیواحدی پوردهرائیدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی
محمدجوادهاشم زادهپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علم اطلاعات و دانش شناسیعضو هیات علمی6854
محمدیوسفیپردیس شوکت آباد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه تربیت بدنی و علوم ورزشیعضو هیات علمی
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸