۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
علیبهنام فردپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی550
حسنبیاتپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه باغبانیعضو هیات علمی340
ابوالفضلبیجاریپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - الکترونیکعضو هیات علمی425
محمدعلیبیدختیپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه صنایع دستیعضو هیات علمی223
سهیلپارساپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی283
آرزوپایدارفردپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه صنایع دستیعضو هیات علمی294
رضاپژوهشپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه فیزیکعضو هیات علمی259
مهدیپناهیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی275
سمیراءپورپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی
علیرضاپورخبازپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی235
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸