۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
علیبهنام فرددانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی550
حسنبیاتدانشکده کشاورزی/گروه باغبانیعضو هیات علمی340
ابوالفضلبیجاریدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - الکترونیکعضو هیات علمی425
محمدعلیبیدختیدانشکده هنر/گروه صنایع دستیعضو هیات علمی223
سهیلپارسادانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی283
صادقپاسباندانشکده فنی فردوس/گروه کامپیوترعضو هیات علمی32732001-3
رضاپژوهشدانشکده علوم/گروه فیزیکعضو هیات علمی259
مهدیپناهیدانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی275
سمیراءپوردانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی
علیرضاپورخبازدانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی235
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸