۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
حسنامیرآبادی زادهدانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیمراقب کشاورزی32350136
حسنامیرآبادی زادهحوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان32350136
علیامیرآبادی زادهحوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان58320537
علیرضاامیرآبادی زادهحوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان32350136
غلامحسینامیرآبادی زادهحوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی/اداره ساختمان و تاسیساتمکانیسین تاسیسات
محمد حسنامیرآبادی زادهدانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیمراقب دام32350136
مهدیامیرآبادی زادهدانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه32350331
حسینامیرآبادیزادهدانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه کشاورزی
علیرضاآتش فرازحوزه معاونت پژوهشی و فناوری/مدیریت امور فناوریتکنسین شبکه
سمیهآرمان مقدمحوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره رفاه دانشجوییکارشناس رفاه دانشجویان
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸