۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
ابراهیمابراهیم آبادیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه کشاورزی32253680
سیده نرجسابطحیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیکارشناس امور مالی4120
حسیناخلاقیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره تدارکات و خدماتکارپرداز4228
زهرااخلاقی رادپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوری/مدیریت امور فناوریکارشناس مسئول فرابری داده ها2932
محسناردشیریپردیس شوکت آباد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/اداره امور عمومیمسئول خدمات6907
سیدعلیاکبریپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیکارشناس امور مالی5011
حسناله رسانیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالی/اداره رسیدگی به اسنادکارشناس حسابداری4129
حسنامیرآبادی زادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیمراقب کشاورزی32350136
حسنامیرآبادی زادهپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان32350136
علیامیرآبادی زادهپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان58320537
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸