۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
رضاامینیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانیکارشناس اداره تعمیرات و نگهداری310243154315
علیامینیحوزه ریاست/هیات ممیزهکارشناس امور هیئت ممیزه310210691069
زهراانجیریمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره تغذیهکارشناس اتوماسیون310251415141
سعیدایل بیگیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشیرییس دانشکده310269016901
علیرضاآتش فرازمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیانبار مرکزی310242504250
عاطفهآجری آیسکپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی310261336133
محمدباقرآخوندیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیمدیر گروه310261316131
حسن رضاآرامجومعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیکارشناس مسئول فرهنگی310257205720
راضیهآرزومندان مفردپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیاکارشناس گروه310261506150
سمیهآرمان مقدممعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره رفاهکارشناس اداره رفاه310251255125
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹