۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
زهرایوسفیمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره رفاهرئیس اداره رفاه دانشجویان310251215121
سعیدجمیلیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیرئیس اداره رفاه کارکنان310242144214
محمد رضاشورستانیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانیرئیس اداره ساختمان و تاسیسات310243124312
سپیدهسالاریمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیرئیس اداره کارگزینی310242134213
سیدسعیدموسویمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیرئیس اعتبارات310241224122
مریمیعقوب زادهمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیرئیس دریافت وپرداخت310241164116
سیدمحمدزجاجیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیرئیس رسیدگی310241194119
مجیدجامی الاحمدیمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشررئیس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر310226402640
نرگساسداللهیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت برنامه بودجه و تشکیلات/گروه برنامه و بودجهرئیس گروه برنامه و بودجه147
سکینهراستگومعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیرئیس گروه تشکیلات و تحول اداری310242154215
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹