۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
فاطمهجهانی شکیبدانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی
امینچمنیدانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی448
مجیدچهکندیدانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی251
احمدحاجی زادهدانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی339
محمدامینحاجی زادهدانشکده هنر/گروه فرشعضو هیات علمی254
محمودحاجیانیدانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی233
سعیدحدیدی موددانشگاه بیرجند/دانشکده مهندسیعضو هیات علمی441
وحیدهحسامیدانشکده هنر/گروه فرشعضو هیات علمی25732227225
حسنحسن زادهدانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی480
علیحسن آبادیدانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی448
آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۳۹۸