۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
علیرضاامیرآبادی زادهپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان32350136
غلامحسینامیرآبادی زادهپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی/اداره ساختمان و تاسیساتمکانیسین تاسیسات
محمد حسنامیرآبادی زادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیمراقب دام32350136
مهدیامیرآبادی زادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه32350331
حسینامیرآبادیزادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه کشاورزی
رضاامینیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی/اداره ساختمان و تاسیساتمهندس راه و ساختمان4315
علیرضاآتش فرازپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوری/مدیریت امور فناوریتکنسین شبکه
حسن رضاآرامجوپردیس شوکت آباد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیرئیس اداره امور عمومی5720
سمیهآرمان مقدمپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره رفاه دانشجوییکارشناس رفاه دانشجویان
کاظمآرمینپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوری/مدیریت امور فناوریکارشناس برنامه نویس سیستم2933
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸