۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
محمدوالهپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی زمین شناسیکارپرداز225
مریمحسیناییمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارگزین310242184218
سعیدمظفرنیامعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارگزین اعضاء هیأت علمی310242174217
منصورهصحراگردمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارگزین مسوول کارکنان310242214221
معصومهچاجیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/کتابخانه دانشکده کشاورزیکتابدار269
فرشتهمرتضویپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیکتابدار267
محمدامینشبخوانمعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیکمک کارشناس انجمنهای علمی310257165716
کلوخ رضاعلی آبادیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی علوم دامیکمک کارشناس دامپروری32350134
نمایش ۸۰۱ تا ۸۰۸ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹