۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
عباسقدریدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/اداره امور عمومینگهبان655
محمدعلیقوی پنجهپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان655
سیدابوالقاسممحمدیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان655
امیدربیعی مطلقپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی658
زهرابهفروزپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/اداره امور عمومیمتصدی امور دفتری و بایگانی667
سیده فاطمهفریدیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمارمسئول دفتر667
هادیصمدیهءپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجوییکارشناس مشاوره و راهنمایی دانشجویی32202066
علیرضانخعیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی شیمیانجام وظایف کارشناس گروه آموزشی شیمی87-312
نمایش ۸۰۱ تا ۸۰۸ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹