۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • پیش شماره شهرستان بیرجند: 056
  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکسایمیل
علیرضاآتش فرازمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیانبار مرکزی310242504250---
عاطفهآجری آیسکپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی310261336133--ajori[AT]birjand.ac.ir
محمدباقرآخوندیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیمدیر گروه310261316131--akhondi[AT]birjand.ac.ir
محمدباقرآخوندیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی310261386138--akhondi[AT]birjand.ac.ir
فرهادآذرمی آتاجانپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی--341--
حسن رضاآرامجومعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیکارشناس مسئول فرهنگی310257205720---
راضیهآرزومندان مفردپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیاکارشناس گروه310261506150---
سمیهآرمان مقدممعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره رفاهکارشناس اداره رفاه310251255125--refah[AT]birjand. Ac.ir
کاظمآرمینمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد توسعه و راهبری نرم افزارمسئول سایت - مسئول سامانه اطلاعات اساتید310229332933--armin[AT]birjand.ac.ir
احمدآریافرپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی310264636463--aaryafar[AT]birjand.ac.ir
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۸۵۹ مورد.

آخرین ویرایش۰۴ آذر ۱۳۹۹