۱۱۸ دانشگاه بیرجند

پیش شماره VOIP دانشگاه بیرجند: 3102-056


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۷۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
میتراراستگومقدممعاونت دانشجویی/مرکز مشاورهمسئول مرکز5311
گنجیفاطمهمعاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهواحد آموزش.وصل شدن کارتخوان5218
رامینرحمان پورمعاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهورزش برادران دانشجویی5217
مهدیریحانیمعاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهورزش کارکنان5216
سجادسرزهیمعاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهاماکن و فضاهای ورزشی5215
حمیدهمرکیمعاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهورزش خواهران دانشجویی5214
سیدمصطفیجلیلیمعاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهسرپرست استخر5213
زهرهحسن پور فردمعاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهمعاون5212
سیده عذرامیرکاظمیمعاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهمدیر تربیت بدنی و فوق برنامه5211
امینبرفی شوکت آبادیمعاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهمسئول دفتر و دبیرخانه5210
آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۳۹۹