۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
سیدغلامرضاقریشیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی552
علیبهنام فردپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی550
محمدمهدیدیانیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه معارف اسلامیعضو هیات علمی550
علیسعیدیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی547
سیدابوذرفنائیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی547
سعیدیوسفیدانشکده های اقماری/آموزشکده معدن نهبندان/گروه اکتشاف معدنعضو هیات علمی547
حسنفرسیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - مخابراتعضو هیات علمی541
شیرزادخزائیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تاریخعضو هیات علمی536
مجتبیخلیفهپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تاریخعضو هیات علمی536
محمدباقرآخوندیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی535
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸