۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
محمدحقیقتآموزشکده کشاورزی سربیشه/گروه آموزشی علوم دامیکارشناس گروه آموزشی علوم دامی
سیدحامدحمیدزادهحوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره رفاه دانشجوییکارشناس رفاه دانشجویی32202116
محمد رضاخاکشوردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه آموزشی مهندسی برق - قدرتکاردان
فاطمه زهراخراشادی زادهحوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره رفاه دانشجوییکارشناس مسئول خدمات دانشجویی32202125
مریمخراشادی زادهدانشکده علوم/گروه آموزشی فیزیککارشناس گروه آموزشی فیزیک
حسنخراشادیزادهحوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره رفاه دانشجوییمتصدی امور دفتری32202116
نسرینخرمن دارحوزه ریاست/نمایندگی دانشگاهمسئول دفتر نمایندگی دانشگاه در تهران2166406195
غلام حسینخسرویحوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان32229251
علیرضاخسروی طناکدانشکده کشاورزی/اداره امور عمومیسرایدار32253680
اعظمخیرآبادیحوزه معاونت پژوهشی و فناوری/مدیریت امور فناوریکارشناس مسئول امور فناوری31021019
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸