۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
وحیدهحسامیپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه فرشعضو هیات علمی257
حسنحسن زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی480
علیحسن آبادیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی448
حسنحسن پورپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی407
محبوبه ساداتحسین زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه زیست شناسیعضو هیات علمی301
سیدحسنحسینیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه معارف اسلامیعضو هیات علمی618
سیدمحمدحسینیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی292
سیده عاطفهحسینیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه گیاه پزشکیعضو هیات علمی309
محمدحسینحسینیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی276
سید جوادحسینی واشانپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی289-272
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸