۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۷۴۱ تا ۷۴۹ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
مریمحسیناییمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارگزین4218
زهراقادریپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارگزین اعضای غیر هیات علمی4216
علیسطوتیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره کارگزینی و رفاهکارگزین اعضای هیأت علمی4220
فروزانامیاریپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوری/کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانیکتابدار29732202143
معصومهچاجیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/کتابخانه دانشکده کشاورزیکتابدار269
فرشتهمرتضویپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیکتابدار267
سیداحمدموسویپردیس شهدا/دانشکده هنرکتابدار(کارشناس)258
محمدامینشبخوانمعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیکمک کارشناس انجمنهای علمی5716
کلوخ رضاعلی آبادیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی علوم دامیکمک کارشناس دامپروری32350134
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸