۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
هادیصالح پورپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی باغبانیکارشناس گروه آموزشی باغبانی32253680
هادیصمدیهءپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجوییکارشناس مشاوره و راهنمایی دانشجویی32202066
هادینوروزیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیامین اموال313
نیلوفرکمیلیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس خدمات آموزشی589
نصرترضائیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجوییمددکار اجتماعی42732202066
نسیمنصرآبادیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی289
نسرینبابائیانپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوری/کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانیکارشناس کتابداری503
نسرینخرمن دارپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/نمایندگی دانشگاهمسئول دفتر نمایندگی دانشگاه در تهران2166406195
نسرینملک آبادیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره امور خوابگاههامتصدی امور خوابگاهها5134
نرگساسداللهیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت برنامه بودجه و تشکیلات/گروه برنامه و بودجهرئیس گروه برنامه و بودجه147
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸