۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
سیدحجتهاشمیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی45432202142
احمدآریافرپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی477
علیبهنام فردپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی550
سپیدهجوانشیرپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی346
محمدجوانشیرگیوپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی346
امینچمنیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی448
محمدشیواپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی447
غلامرضافتوحی رادپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی497
هادیفرهادیانپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی
محمدمسینائیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی478
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸