۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
هماملائیپردیس علوم پایه/دانشکده علوم/گروه زیست شناسیعضو هیات علمی226
مهدیکارگرپردیس علوم پایه/دانشکده علوم/گروه زیست شناسیکارشناس گروه زیست شناسی228-
مجیدچهکندیپردیس علوم پایه/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی310267816781
هادیعلی زاده نوقابیپردیس علوم پایه/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی310267836783
فیصلاطمینانپردیس علوم پایه/دانشکده علو پایه/گروه فیزیکعضو هیات علمی310266256625
رضاپژوهشپردیس علوم پایه/دانشکده علو پایه/گروه فیزیکعضو هیات علمی310266266626
شاپرینخعیپردیس علوم پایه/دانشکده علو پایه/گروه فیزیککارشناس گروه310266206620
علیاله رسانیپردیس علوم پایه/دانشکده علو پایه/گروه شیمیعضو هیات علمی310266536653
عبدالرضارضائی فردپردیس علوم پایه/دانشکده علو پایه/گروه شیمیعضو هیات علمی310266586658
محبوبه ساداتحسین زادهپردیس علوم پایه/دانشکده علو پایه/گروه زیست شناسیعضو هیات علمی310267166716
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹