۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
زهراانجیریحوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره تغذیهکارشناس خدمات دانشجویی413
بهنازبهفروزحوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره امور خوابگاههاکارشناس خدمات دانشجویی32254049
سعیدهخاتمیحوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره امور خوابگاههاکارشناس خدمات دانشجویی516
معصومهسرفرازیحوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره امور خوابگاههاکارشناس خدمات دانشجویی32437338
زهراعبداللهیحوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره امور خوابگاههاکارشناس خدمات دانشجویی47432202349
محمد رضاگنجیحوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره رفاه دانشجوییکارشناس خدمات دانشجویی26732254048
بتولمیرزائیحوزه ریاست/حوزه معاونت دانشجوییکارشناس خدمات دانشجویی256
زینتاحراری مقدم درمیانحوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت تحصیلات تکمیلیکارشناس خدمات آموزشی28532202036
مریماحمدپورشهریحوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس خدمات آموزشی456
آزادهامینیحوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس خدمات آموزشی458
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸