۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۸۰۷ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
حسنکاظمیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه آموزشی مهندسی عمرانکارشناس گروه آموزشی مهندسی عمران564
محسنمحبوبپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه آموزشی مهندسی برق - الکترونیککارشناس گروه آموزشی مهندسی برق- الکترونیک508
احمداخترپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه آموزشی مهندسی برق - الکترونیککارشناس گروه آموزشی مهندسی برق - الکترونیک458
خسروقلمیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه آموزشی مهندسی برق - الکترونیککارشناس گروه آموزشی مهندسی برق - الکترونیک457
فاطمهحاجی آبادیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی مهندسی آبکارشناس گروه آموزشی مهندسی آب254
مجیدرعنائی دشت بیاضپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه آموزشی مرتع و آبخیز داریکارشناس گروه آموزشی مرتع و آبخیز داری310
لیداخطیبپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه آموزشی محیط زیستکارشناس گروه آموزشی محیط زیست262
راضیهعزیزیپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه آموزشی محیط زیستکارشناس گروه آموزشی محیط زیست311
مریمخراشادی زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی فیزیککارشناس گروه آموزشی فیزیک (شماره داخلی آزمایشگاه: 401)500
حمید رضاغلامحسین پورپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی فیزیککارشناس گروه آموزشی فیزیک390
آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۹