۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
مهدیکارگرآموزشکده کشاورزی سرایان/گروه آموزشی مهندسی محیط زیستکارشناس گروه آموزشی محیط زیست
مریمخراشادی زادهدانشکده علوم/گروه آموزشی فیزیککارشناس گروه آموزشی فیزیک
نازیلادیوانی ویسدانشکده علوم/گروه آموزشی فیزیککارشناس گروه آموزشی فیزیک5003220230132202041
حمید رضاغلامحسین پوردانشکده علوم/گروه آموزشی فیزیککارشناس گروه آموزشی فیزیک390
محمدحقیقتآموزشکده کشاورزی سربیشه/گروه آموزشی علوم دامیکارشناس گروه آموزشی علوم دامی
معصومهخیریهدانشکده کشاورزی/گروه آموزشی علوم دامیکارشناس گروه آموزشی علوم دامی265
مهشیدشیوادانشکده علوم/گروه آموزشی شیمیکارشناس گروه آموزشی شیمی
عفتمشفقیدانشکده علوم/گروه آموزشی شیمیکارشناس گروه آموزشی شیمی338
سروشخزاعیدانشکده علوم/گروه آموزشی زیست شناسیکارشناس گروه آموزشی زیست شناسی228
احمدبهلگردیدانشکده علوم/گروه آموزشی زمین شناسیکارشناس گروه آموزشی زمین شناسی359
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸