۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
فرحجلیلیدانشکده علوم/گروه آموزشی زمین شناسیکارشناس گروه آموزشی زمین شناسی
رضاناصری مهموئیدانشکده علوم/گروه آموزشی زمین شناسیکارشناس گروه آموزشی زمین شناسی318
مریمباقریدانشکده کشاورزی/گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات271
رضاطاهرپورکلانتریآموزشکده کشاورزی سرایان/گروه آموزشی مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
الهامپایانیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه آموزشی زبان انگلیسیکارشناس گروه آموزشی زبان انگلیسی506
علیبصیریدانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آموزشی ریاضیکارشناس گروه آموزشی ریاضی323
طاهرهگنجیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه آموزشی روانشناسیکارشناس گروه آموزشی روانشناسی236
ابراهیماحمدیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه آموزشی حقوقکارشناس گروه آموزشی حقوق259
راضیهآرزومندان مفرددانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه آموزشی جغرافیاکارشناس گروه آموزشی جغرافیا488
پریوششیرزاییدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناس گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی234
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸