۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
ملیکامودیدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناس گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی234
مهتابناصحدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناس گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی234
سید حسینموسویدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه آموزشی مهندسی برق - الکترونیککارشناس گروه آموزشی برق-الکترونیک462
طیبهحاجی رضائیدانشکده کشاورزی/گروه آموزشی باغبانیکارشناس گروه آموزشی باغبانی328
هادیصالح پوردانشکده کشاورزی/گروه آموزشی باغبانیکارشناس گروه آموزشی باغبانی32253680
ملیحهگرجیدانشکده هنر/گروه آموزشی باستان شناسیکارشناس گروه آموزشی باستان شناسی241
منیرهتوکلیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه آموزشی ادبیات فارسیکارشناس گروه آموزشی ادبیات فارسی53032202134
نسرینبابائیانحوزه معاونت پژوهشی و فناوری/کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانیکارشناس کتابداری503
مریمخدابخشیحوزه معاونت پژوهشی و فناوری/کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانیکارشناس کتابداری288
فاطمهزرین پناهحوزه ریاست/دانشکده علومکارشناس پژوهشی دانشکده226
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸