۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
زهرابصیریحوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/گروه امور هدایت استعدادهای درخشانکارشناس پژوهشی28432202259
رضاجعفریحوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی/اداره ساختمان و تاسیساتکارشناس معماری370
شهلااحمدیحوزه معاونت دانشجویی/مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجوییکارشناس مشاوره و راهنمایی دانشجویی42732202066
هادیصمدیهءحوزه معاونت دانشجویی/مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجوییکارشناس مشاوره و راهنمایی دانشجویی32202066
عصمتنجفیحوزه معاونت پژوهشی و فناوری/کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانیکارشناس مسئول(بخش مرجع و نشریات ادواری)288
محمودحق پرستحوزه معاونت پژوهشی و فناوری/کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانیکارشناس مسئول(بخش خدمات فنی)503
مهدیزینل نژادحوزه معاونت پژوهشی و فناوری/کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانیکارشناس مسئول(بخش اطلاع رسانی)293
سیدرضامیرعباسیحوزه ریاست/گزینشکارشناس مسئول گزینش13632202170
منیرهرضائی فورگحوزه ریاست/مدیریت نظارت و ارزیابیکارشناس مسئول نظارت و ارزیابی آموزش عالی31932202172
فاطمهرحیم آبادیحوزه معاونت دانشجویی/مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجوییکارشناس مسئول مشاوره و راهنمایی دانشجویی42732202066
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸