۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
زهرااخلاقی رادحوزه معاونت پژوهشی و فناوری/مدیریت امور فناوریکارشناس مسئول فرابری داده ها31021018
محمدحسنرفیعی زادهحوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیکارشناس مسئول روابط عمومی28632202245
وحیدجهانیحوزه ریاست/دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمیکارشناس مسئول دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی18532202162
مریمتوکلی انارانحوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره رفاه دانشجوییکارشناس مسئول خدمات دانشجویی26732254049
فاطمه زهراخراشادی زادهحوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره رفاه دانشجوییکارشناس مسئول خدمات دانشجویی32202125
علی اکبرپیراستهحوزه ریاست/دفتر ریاستکارشناس مسئول حقوقی146
احمدزرگرحوزه ریاست/مدیریت حراستکارشناس مسئول حراست11232202093
مریمشیدفرحوزه معاونت پژوهشی و فناوری/مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول امور پژوهشی309
اعظمخیرآبادیحوزه معاونت پژوهشی و فناوری/مدیریت امور فناوریکارشناس مسئول امور فناوری31021019
زهرهحسن پور فردحوزه معاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنیکارشناس مسئول امور تربیت بدنی42532202167
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸