۱۱۸ دانشگاه بیرجند

پیش شماره VOIP دانشگاه بیرجند: 3102-056


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۷۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
حمیدسیف الهی مقدممعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیکارشناس مستندسازی- کارشناس امور دینی- کارشناس شورای فرهنگی خوابگاهها5712
عصمتنجفیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوری/کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانیکارشناس مسئول(بخش مرجع و نشریات ادواری)288
محمودحق پرستپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوری/کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانیکارشناس مسئول(بخش خدمات فنی)503
مهدیزینل نژادپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوری/کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانیکارشناس مسئول(بخش اطلاع رسانی)293
سیدرضامیرعباسیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/گزینشکارشناس مسئول گزینش13632202170
رویاموحدیمعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیکارشناس مسئول کانونهای فرهنگی و هنری5714
فاطمهرحیم آبادیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجوییکارشناس مسئول مشاوره و راهنمایی دانشجویی42732202066
حسن رضاآرامجومعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیکارشناس مسئول فرهنگی5720
محمدحسنرفیعی زادهپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیکارشناس مسئول روابط عمومی28632202245
علیسطوتیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارشناس مسئول رفاه و بازنشستگی4220
آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۳۹۹