۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
هادیصمدیهءحوزه معاونت دانشجویی/مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجوییکارشناس مشاوره و راهنمایی دانشجویی32202066
زهرابهفروزدانشکده علوم ریاضی و آمار/اداره امور عمومیمتصدی امور دفتری و بایگانی667
سیده فاطمهفریدیدانشکده علوم ریاضی و آمارمسئول دفتر667
امیدربیعی مطلقدانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی658
عزیزهاحراری مقدم درمیاندانشکده ادبیات و علوم انسانیاپراتور رایانه657
الیاساسمعیلیحوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان65558322448
حسنچهکندی نژادحوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان655
محمودزارعیحوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان655
حسنسیروسی شهرستانکحوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان655
ابراهیمشهیریحوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان655
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸