۱۱۸ دانشگاه بیرجند

پیش شماره VOIP دانشگاه بیرجند: 3102-056


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
همامالکیپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه فرش و هنر اسلامیعضو هیات علمی7165
سید محمد رضاخلیل نژادپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه صنایع دستیعضو هیات علمی7145
محمدعلیبیدختیپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه صنایع دستیعضو هیات علمی7144
ذبیح الهمسعودیپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه باستان شناسیکارشناس گروه7120
عباسخسرویپردیس شهدا/دانشکده هنر/کارشناس خدمات آموزشی7105
علیزارعیپردیس شهدا/دانشکده هنر/معاون آموزشی7102
حسینبارانیپردیس شهدا/دانشکده هنر/ریاست7101
سیده مریمعسکریپردیس شهدا/دانشکده هنر/مسئول دفتر ریاست7100
پریوششیرزاییپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/گروه علوم ورزشیکارشناس آموزشی6925
ملیکامودیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/گروه علوم ورزشیکارشناس آموزشی6924
آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۳۹۹