۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
جوادزراعتکار مقدمدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001-3
امیرزلتیدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001-3
محمدسروریدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001-3
امیرکیوانشفیعیدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه کامپیوترعضو هیات علمی32732001-3
سجادمحمد زادهدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001-3
امیر حسینمختاریدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه کامپیوترعضو هیات علمی32732001-3
سید مجتبیموسوی نژاددانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه عمرانعضو هیات علمی32732001-3
نسرینخرمن دارپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/نمایندگی دانشگاهمسئول دفتر نمایندگی دانشگاه در تهران2166406195
مهدیتورانیدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001
مهدیمحب راددانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوسکارشناس گروه برق3273200131
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹