۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
حسینبارانیدانشکده هنر/گروه فرشعضو هیات علمی32227225
آرزوپایدارفرددانشکده هنر/گروه صنایع دستیعضو هیات علمی29432227225
وحیدهحسامیدانشکده هنر/گروه فرشعضو هیات علمی25732227225
احمدعلیقانونیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/اداره امور عمومیرئیس اداره امور عمومی3222717532227225
سیداحمدموسویدانشکده هنرکتابدار(کارشناس)25832227225
محمدرضااسدی یونسیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه روانشناسیعضو هیات علمی21432211001
محمداکبری بورنگدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیعضو هیات علمی20832211001
هادیپورشافعیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیعضو هیات علمی21632211001
غلامحسینجهانگیردانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علم اطلاعات و دانش شناسیعضو هیات علمی20732211001
حمیدعرب نژاددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیکارشناس خدمات آموزشی2203222779532211001
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸