۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۷۴۱ تا ۷۴۹ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
ساراطاهری بجدمعاونت دانشجویی/مرکز بهداشتپزشک عمومی5412
ندامحمدیمعاونت دانشجویی/مرکز بهداشتکارشناس بهداشت محیط5414
حمیدسیف الهی مقدممعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیکارشناس مستندسازی- کارشناس امور دینی- کارشناس شورای فرهنگی خوابگاهها5712
محمدامینشبخوانمعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیکمک کارشناس انجمنهای علمی5716
سمیهجمالیمعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیدبیرخانه مدیریت فرهنگی و اجتماعی5717
محمد علیرستمی نژادپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیعضو هیات علمی6834
حمید رضارویائیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علم اطلاعات و دانش شناسیعضو هیات علمی6857
عباسفرجاد پزشکپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/گروه علوم ورزشیعضو هیات علمی6915
محسنمحمد نیا احمدیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/گروه علوم ورزشیعضو هیات علمی6917
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸