۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۰۷ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
محمدعلی عباسیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان655
عباسقدریدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/اداره امور عمومینگهبان655
محمدعلیقوی پنجهپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان655
سیدابوالقاسممحمدیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان655
سیدمرتضیموسویپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه زمین شناسیعضو هیات علمی648
محمدعلیجهدیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی/اداره ساختمان و تاسیساتتکنیسین برق646
مهدیعلی آبادیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنیپیشخدمت646
محسنمبارکیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان انگلیسیعضو هیات علمی633
ابراهیممحمدیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه ادبیات فارسیعضو هیات علمی630
محمدحسنالهی زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تاریخعضو هیات علمی620
آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۹