۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۸۰۷ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
علینجف زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تاریخعضو هیات علمی617
محمد حسینزنجیریپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه معارف اسلامیعضو هیات علمی616
محمودفال سلیمانپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیاعضو هیات علمی615
عمرانراستیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیاعضو هیات علمی614
محمدیوسفیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانیمسئول دفتر ریاست دانشکده32202044601
مرتضیقربانیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه زیست شناسیعضو هیات علمی592
سیدموسیموسوی کوهیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه زیست شناسیعضو هیات علمی592
فرحجلیلیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی زمین شناسیکارشناس آموزشی590-319
حسنضیاءپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه آموزشی مهندسی معدنکارشناس امور معادن582
علینصیریانپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی عمرانعضو هیات علمی574
آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۹