۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
جعفرقوسی حسین آباددانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/اداره امور عمومینگهبان32350136
کلوخ رضاعلی آبادیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی علوم دامیکمک کارشناس دامپروری32350134
حسنبصیرانی مقدمپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه آموزشی مهندسی عمرانکارشناس گروه آموزشی مهندسی عمران57032320552
حسنبراتیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان32254070
رضاعباسی حاجی آبادپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان32254070
سیدابوالفضلموسویپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان25132254070
محمدرضارضائیپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی206-23532254068
حسینامیرآبادی زادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیراننده تراکتور24732254057
علیشهیدیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی279-27732254056
مجیدفرزینپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزیکارشناس خدمات آموزشی27932254056
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸