۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
مهدیملازادهپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی عمرانعضو هیات علمی572
حسنبصیرانی مقدمپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه آموزشی مهندسی عمرانکارشناس گروه آموزشی مهندسی عمران32320552570
احسانمحتشمیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی عمرانعضو هیات علمی569
حسینامینی نسبپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنیانباردار569
محمداکبریپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی عمرانعضو هیات علمی568
محمودخشنودپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/اداره امور عمومیپیشخدمت566
سیدحسیندستگردیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/اداره امور عمومینامه رسان566
محمدراشدیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/اداره امور عمومیپیشخدمت566
سعیدهفدائی روبیاتپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/اداره امور عمومیمتصدی امور دفتری و بایگانی565
حسنکاظمیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه آموزشی مهندسی عمرانکارشناس گروه آموزشی مهندسی عمران564
آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۹