۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
حسنامیرابادی زادهدانشکده های اقماری/آموزشکده معدن نهبندان/اداره امور عمومیانجام وظایف متصدی امور دفتری و بایگانی32232254055
سیمینحسنی مهموئیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی گیاه پزشکیکارشناس گروه گیاه پزشکی30732254055
سیدحسنحسینیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزیکارشناس خدمات آموزشی30632254055
فاطمهزنگوئیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/اداره امور عمومیماشین نویس30732254055
عباسقوی پنجهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزیکارشناس خدمات آموزشی30532254055
مهدیهکمیلی دوستپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزیکارشناس خدمات آموزشی30832254055
محمدحافظیانپردیس شوکت آباد/دانشکده کشاورزی/اداره عمومیرئیس اداره امور عمومی دانشکده23832254054
علیرحیمیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس بررسی آفات و بیماریهای گیاهی23832254054
محمدرضابخشیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی232-28132254053
محمدحسنسیاری زهانپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی298-28532254052
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸