۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۸۰۷ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
صدیقهقویپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره امور خوابگاههامتصدی خوابگاه خواهران32202121516
فاطمهمرکیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره امور خوابگاههامتصدی خوابگاه خواهران32202121516
جوادموذنپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسیرئیس اداره امور عمومی514
محمد هادیولویپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتکارشناس گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات513
زهرامالکی فردپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/دانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس برنامه نویس سیستم510
سلمانرفیعیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه آموزشی مهندسی برق - قدرتکارشناس خدمات آموزشی32202160508
محسنمحبوبپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه آموزشی مهندسی برق - الکترونیککارشناس گروه آموزشی مهندسی برق- الکترونیک508
سعیدخراشادی زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتعضو هیات علمی502
مریممالکیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/اداره امور عمومیماشین نویس502
نازیلادیوانی ویسپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی فیزیککارشناس فیزیک- مسوول آزمایشگاه های فیزیک 1 و مدرن و هسته ای (داخلی 412-401-405-500)32202301500-40532202041
آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۹