۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
ابوالفضلبیجاریدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - الکترونیکعضو هیات علمی425
محمدعلیبیدختیدانشکده هنر/گروه صنایع دستیعضو هیات علمی223
سهیلپارسادانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی283
صادقپاسباندانشکده فنی فردوس/گروه کامپیوترعضو هیات علمی32732001-3
رضاپژوهشدانشکده علوم/گروه فیزیکعضو هیات علمی259
مهدیپناهیدانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی275
سمیراءپوردانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی
علیرضاپورخبازدانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی235
محسنپوررضابیلندیدانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی314
سیدمحمدتاجبخش فخرآبادیدانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه مرتع و آبخیز داریعضو هیات علمی312
آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۸