۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۸۰۷ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
اسداحیدرنیاپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان455
سیدحجتهاشمیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی32202142454
طیبههاشمی مقدم کشوکپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/کارگاه فنیکارشناس452
سیدمحمدحسینسیدکاشیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی449
علیرضابذرافشان تنهاپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی/اداره تعمیرات و نگهداریتکنسین تاسیسات449
محمدرضاسلم آبادیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی/اداره ساختمان و تاسیساتمکانیسین تأسیسات449
امینچمنیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی448
مهدینصرآبادیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی448
محمدشیواپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی447
جوادحسن زادهپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیمتصدی امور دفتری وبایگانی446
آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۹