۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
ابراهیمشهیریپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان655
ابراهیممقیمی نسبپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره تدارکات و خدماتکارپرداز4232
ابوالفضلاکبرپورپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی عمرانعضو هیات علمی523
ابوالفضلبیجاریپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - الکترونیکعضو هیات علمی425
ابوالفضلدرستکارمعاونت مالی-اداری/دفتر رییسمسئول دفتر4000
احسانمحتشمیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی عمرانعضو هیات علمی569
احمدخامسانپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه روانشناسیرییس دانشگاه105
احمدامیرابادیزادهپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه فیزیکعضو هیات علمی210
احمدآریافرپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی477
احمدبخشیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه علوم سیاسیعضو هیات علمی43932202073
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸