۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
ابراهیممقیمی نسبمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارپرداز310242324232
ابراهیمنصرآبادیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی258
ابراهیمابراهیم آبادیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه کشاورزی32253680
ابراهیمامیرآبادی زادهپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیامین اموال241
ابراهیمشهیریپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان655
ابوالفضلاکبرپورپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی عمرانعضو هیات علمی523
ابوالفضلبیجاریپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - الکترونیکعضو هیات علمی425
ابوالفضلدرستکارمعاونت مالی-اداری/دفتر رییسمسئول دفتر310240004000
ابوالفضلنداییحوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیکارشناس روابط عمومی310211031103
احسانمحتشمیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی عمرانعضو هیات علمی569
آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۹