۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
احمدحاجی زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی339
احمدخسرویپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقعضو هیات علمی629
احمدلامعی گیوپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه ادبیات فارسیعضو هیات علمی636
احمداخترپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه آموزشی مهندسی برق - الکترونیککارشناس گروه آموزشی مهندسی برق - الکترونیک458
احمدبهلگردیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی زمین شناسیکارشناس گروه آموزشی زمین شناسی359
احمدزرگرپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستکارشناس مسئول حراست11232202093
احمدرضاخزاعیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه زمین شناسیعضو هیات علمی349
احمدعلیقانونیپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/اداره امور عمومیرئیس اداره امور عمومی32227175
اسداحیدرنیاپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان455
اسدا000مودیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/کارگاه فنیمسئول کارگاه (کارشناس )321
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸